D E V I L L E C L O U D

usługi i szkolenia informatyczne

POBIERZ NASZ INFORMATOR!

Polityka prywatności
Korzystając z naszej strony internetowej lub naszych usług Twoje dane osobowe są zbierane i dalej przetwarzane w celach związanych z realizacją świadczenia oferowanych przez nas usług.

Administrator danych osobowych

Stanisław Lota, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi i szkolenia informatyczne "Devillecloud" ,  z którym możesz się skontaktować pod numerem telefonu +48 888 574 462  lub e-mail: hello@devillecloud.com

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Poniższe postanowienia stanowią Politykę Prywatności, która określa informacje dotyczące danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez Usługi i szkolenia informatyczne "Devillecloud".  Zapewniamy, iż dane osobowe zbierane, przetwarzane i wykorzystywane na naszej stronie www.devillecloud.com są chronione zgodnie z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Ochrona danych osobowych ma dla nas najwyższy priorytet.
Stronę internetową www.devillecloud.com można przeglądać anonimowo, bez rejestracji danych osobowych. Dane dotyczące daty, czasu pobytu na stronie lub nazwy usługodawcy Internetu są rejestrowane wyłącznie anonimowo i nie są przyporządkowane do osobistych danych osoby przeglądającej stronę. Nie będziemy sprzedawali zebranych danych podmiotom trzecim. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy ruchu na naszej stronie internetowej.

Pliki Cookies

„Cookies” zwane „ciasteczkami” są wykorzystywane jako znaki identyfikacyjne. Nasze „cookies” są chronione za pomocą standardowych zabezpieczeń przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik, przed odczytem przez osoby trzecie. Żadne ze stosowanych „cookies” nie może spowodować uszkodzenia komputera użytkownika. Żadne dane osobowe nie są gromadzone. Istnieje możliwość zablokowania instalacji plików „cookies” na komputerze, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Każdy ma prawo usunąć lub zablokować istniejące już pliki „cookies”. Instrukcje na temat sposobu zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików „cookies” znajdują się w plikach pomocy każdej przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików „cookies” może powodować, że część funkcjonalności na stronie nie będzie działać poprawnie.
Dane pochodzące z cookies są przetwarzane przez narzędzia analityczne Google (Google Analytics i Google Search Console) - zbierające anonimowe informacje o odwiedzanych stronach naszych serwisów. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności „Google Analytics”, w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych znajdują się na stronie: Warunki korzystania z Google Analytics. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy na świadczenie usług świadczonych przez Usługi i szkolenia informatyczne "Devillecloud".  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie z dn. 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust 1 pkt b.

Zamawianie szkoleń

W momencie wysłania zgłoszenia na udział w kursie, szkoleniu , do realizacji zamówienia potrzebne są nam dane osobowe. Pragniemy zapewnić, iż są one przez nas przetwarzane wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji zamówienia szkolenia, wystawienia zaświadczenia o szkoleniu  i dokumentu sprzedaży (faktury). Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi realizację usługi.

Dane osobowe  udostępniane w trakcie dokonywania zamówienia ograniczają się tylko i wyłącznie do danych wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do wystawienia zaświadczenia o szkoleniu.

Dane kontaktowe i firmowe zamawiającego szkolenie wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu przekazania informacji o szkoleniu, wystawienia faktury.

Cele przetwarzania danych osobowych

obsługa zgłoszeń, które otrzymujemy (np. przez formularz zamówienia), kontakt ze zleceniodawcą lub uczestnikiem szkolenia w celach związanych ze świadczeniem usług, zawarcie i wykonanie umowy świadczenia usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie dzienników szkoleń i wystawianie zaświadczeń, obsługa ewentualnych reklamacji, realizacja celów podatkowych i rachunkowych.

Zasada minimalizacji przetwarzania danych osobowych

Dla celu realizacji umowy przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres oraz datę i miejsce urodzenia w przypadku uczestników szkoleń), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail, nazwa przedsiębiorcy), dane dostępne publicznie z CEIDG.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi i do dnia wydania dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu i skompletowania dokumentacji szkoleniowej. W celu wykonania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmiot, następnie dokumentacja szkoleniowa przechowywana jest 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbyło się szkolenie.
W przypadku gdy szkolenie odbędzie się, formularz zostanie zniszczony do 5 dni od dnia, który miał być 1 dniem szkolenia.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem podanych w formularzu zamówienia szkolenia danych osobowych jest Stanisław Lota prowadzący działalność gospodarczą Usługi i szkolenia informatyczne "Devillecloud", z siedzibą we Wrocławiu , Rynek 7. Dane osobowe przekazane w formularzu zamówienia  przetwarzane są przez nas wyłącznie dla celów związanych z realizacją szkolenia. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione: podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, trenerom współpracującym z Usługi i Szkolenia informatyczne "Devillecloud" w zakresie przeprowadzenia szkolenia, innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Usługi i Szkolenia informatyczne "Devillecloud" w zakresie usług informatycznych, księgowych  przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Usługi i Szkolenia informatyczne "Devillecloud" i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pragniemy zapewnić, że uzyskane  dane  osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych w celach marketingowych  ani w żadnym innym celu. Przekazane w zamówieniu dane osobowe nie będą przez nas w żaden sposób profilowane.

Uprawnienia użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych

Każde podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia szkolenia jest całkowicie dobrowolne, wiąże się jednak z tym, że nie podanie danych uniemożliwi realizację usługi. Administrator zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe w formularzu zamówienia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w tym również prawo do  żądania uzupełnienia, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, pod warunkiem, że jest to zgodne z przepisami prawa w odniesieniu do celu w jakim zostały zebrane.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

Informacje dodatkowe

W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności zapraszamy do kontaktu z Administratorem danych osobowych z panem Stanisławem Lotą e-mail: hello@devillecloud.com. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do uzyskania informacji na temat standardów ochrony danych osobowych poprzez wysłanie zapytania na adres mailowy:  hello@devillecloud.com. lub kierując zapytanie listownie, na adres biura: Usługi i szkolenia informatyczne "Devillecloud" Rynek 7, Wrocław
Każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Złożenie zamówienia na szkolenie oznacza zapoznanie się i zrozumienie treści polityki prywatności i zaakceptowanie postanowień w niej zawartych.
Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważna, dlatego przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych. W razie pytań związanych z przekazanymi informacjami, zachęcamy do kontaktu. Odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.