D E V I L L E C L O U D

usługi i szkolenia informatyczne

POBIERZ NASZ INFORMATOR!

Regulamin szkoleń
Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez Usługi i Szkolenia Informatyczne Devillecloud

Administratorem danych osobowych jest Stanisław Lota, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi i szkolenia informatyczne „Devillecloud” ,  z którym możesz się skontaktować pod numerem telefonu +48 888 574 462  lub e-mail: hello@devillecloud.com
1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
2. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@devillecloud.com stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
4. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami brutto
5. Najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 2 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny.
6. W przypadku szkoleń/kursów weekendowych informacja dotycząca potwierdzenia/odwołania zostanie wysłana 7 dni przed planowanym rozpoczęciem.
7. Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej (np. e-mail), najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.  Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 50%.  Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
10. W przypadku wolnej ilości miejsc istnieje zapisanie się na szkolenie w dniu szkolenia po wypełnieniu formularza i opłacenia szkolenia(należy okazać dowód wpłaty na konto).
10. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
11. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia oraz wysłana w oddzielnym mailu na wskazany adres e-mail. Po zrealizowanym szkoleniu uczestnik osobiście otrzymuje fakturę oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
12. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (przerwy na kawę, lunch), koszt wynajęcia sali. Nie obejmują kosztów zakwaterowania.
13. Zgłoszona osoba może uczestniczyć w szkoleniu, po wpłynięciu zgłoszenia i dokonaniu pełnej opłaty na konto Organizatora szkolenia:
Wpłaty na konto bankowe : 17 1020 5226 0000 6402 0619 1086
USŁUGI I SZKOLENIA INFORMATYCZNE DEVILLECLOUD
RYNEK 7, 50-106 WROCŁAW

14. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora
16. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
17. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi i do dnia wydania dokumentów potwierdzających udział w szkoleniu i skompletowania dokumentacji szkoleniowej. W celu wykonania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmiot, następnie dokumentacja szkoleniowa przechowywana jest 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbyło się szkolenie.
18. W przypadku gdy szkolenie odbędzie się, formularz zostanie zniszczony do 5 dni od dnia, który miał być 1 dniem szkolenia.
19  Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej na adres e-mail: hello@devillecloud.com najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
20.  Organizator winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 7 dni od daty otrzymania i w tym terminie udzielić pisemnych wyjaśnień.
21.  Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.
22.  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
23.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, usterki, nieprawidłowości w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych.
24. Organizator nie udostępnia uczestnikom do ćwiczeń laboratoryjnych żadnych komputerów oraz laptopów z wyjątkiem, gdy jest o tym informacja w zaproszeniu i ofercie szkolenia.
25.  Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie, wymagają formy pisemnej. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
26.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.